اهل سنت و الجماعت
شرحی بر عقاید اهل سنت 
قالب وبلاگ
لینک های مفید
| 

خلفای راشدين از منظر شاعران بزرگ "حکیم ابوالقاسم فردوسی"

 

 

چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی         خداوند امر و خداوند نهی

 

که خورشید بعد از رسولان مه             نتابید بر کس ز بوبکر به

 

عمر کرد اسلام را آشکار                    بیاراست گیتی چو باغ بهار

 

پس از هر دو آن بود عثمان گزین          خداوند شرم و خداوند دین

 

چهارم علی بود و جفت بتول               که او را به خوبی ستاید رسول

 

صحابان او جمله اخیر بودنند              همه هر یکی همچو اختر بودنند

 

ولیکن ازیشان چهار آمدند                 که در دین حق پایدار آمدند

 

ابوبکر صدیق شیخ عتیق                  که بد روز و شب مصطفی را رفیق

 

پس از وی عمر بد که قیصر به روم      ز سهمش نیاراست خفتن به بوم

 

سیم، میر عثمان دین دار بود            که شرم و حیا زو پدیدار بود

 

چهارم علی ابن عم رسول               سر شیرمردان و جفت بتول

 

از آزار این چار، دل را بتاب                 که آزارشان دوزغ آرد به تاب

 

"حکیم ابوالقاسم فردوسی

                                         

                                          این ابیات مال اقبال لاهوری

 

 

من شبی صدیق را دیدم به خواب

گل به راه او دیدم به خواب

آن امن الناس بر مولای ما

آن کلیم طلعت سینای ما

همت او کشت ملت را چو ابر

سامی اسلام و غارو بدر وقبر

 

 

خلفای راشدين از منظر شاعران بزرگ "سعدی شیرازی"

 

 

چه نعمت پسندیده گویم ترا؟         علیک السلام ای نبی الورا

درود ملک بر روان تو باد                 بر اصحاب و بر پیروان تو باد

نخستین ابوبکر پیر مرید                 عمر پنجه بر پیچ دیو مرید

خردمند عثمان شب زنده دار          چهارم علی شاه دلدل سوار

تریاق در دهان رسول آفریده حق              صدیق را چه غم بود از زهر جانگزا؟

ای یار غار سید و صدیق نامور                  مجموعه ی فضایل و گنجینه ی صفا

مردان قدم به صحبت یاران نهاده اند          لیکن نه هم چنانکه تو در کام اژدها

یار آن بود که مال و تن و جان فدا کند         تا در سبیل دوست به پایان برد وفا

دیگر عمر که لایق پیغمبری بدی                گر خواجه ی رسل نبدی ختم انبیاء

سالار خیل خانه ی دین صاحب رسول        سر دفتر خدای پرستان بی ریا

دیوی که خلق عالمش از دست عاجزند      عاجز در آنکه چون شود از دست وی رها؟

دیگر جمال سیرت عثمان که بر نکرد            در پیش وی دشمن قاتل سر از حیا

آن شرط مهربانی و تحقیق دوستی است    کز بهر دوستان بری، از دشمنان جفا

کس را چه زور و زهره که وصف علی کند     جبار در مناقب او گفته "هل اتی"

زورآزمای قلعه ی خیبر که بند او                 در یکدگر شکست به بازوی "لا فتی"

شیر خدای و صفدر میدان و بحر جود           جان بخش در نماز و جهانسوز در وغا

دیباچه ی مروت و سلطان معرفت               لشکرکش فتوت و سردار اتقیاء

پیغمبر آفتاب منیر است در جهان                 وینان ستارگان بزرگند و مقتدا

"سعدی شیرازی"

 

خلفای راشدين از منظر شاعران بزرگ "حکیم نظامی گنجوی"

 

 

صدیق به صدق پیشوا بود    فاروق ز فرق هم جدا بود

 

و آن پیر حیائی خدا ترس      با شیر خدای بود همدرس

 

به مهر علی گرچه محکم پیم          ز عشق عمر نیز خالی نیم

 

همیدون درین چشم روشن دماغ     ابوبکر شمعست و عثمان چراغ

 

بدان چار سلطان درویش نام           شده چار تکبیر دولت تمام

 

"حکیم نظامی گنجوی"

 

خلفای راشدين از منظر شاعران بزرگ "جلال الدین مولوی رومی"

  

چون محمد یافت آن ملک و نعیم           قرص مه را کرد او در دم دو نیم

 

چون ابوبکر آیت توفیق شد                  با چنان شه صاحب و صدیق شد

 

چون عمر شیدای آن معشوق شد        حق و باطل را چو، فاروق شد

 

چون که عثمان، آن را عین گشت          نور فایض بود و ذی النورین گشت

 

چون ز رویش مرتضی شد در فشان       گشت او شیر خدا در مرج جان

 

"جلال الدین مولوی رومی

 

خلفای راشدين از منظر شاعران بزرگ «شمس تبریزی»

یار مرا ، غار مرا عشق جگر خار مرا         یار توُی ، غار توُی خواجه!نکهدار مرا

نوح توُی،روح توُی، فاتح مفتوح توُی        سینۀ مشروح توُی،بر در اسرار مرا

نور توُی،سور وتوُی،دولت منصور توُی      مرغ کُه طور توُی،خسته به منقار مرا

برات آمد،برات آمد بنه شمع براتی را      خِضِر آمد،خِضِر آمد بیار آب حیاتی را

عُمَر آمد،عُمَر آمد ببین سر زیر شیطان را        سحر آمد، سحر آمد،بهل خواب سُباتی را

«شمس تبریزی»

                    

                     خلفای راشدين از منظر شاعران بزرگ "مولوی"

 

عاشقانی   که    با خبر   میرند

پیش معشوق  چون شکر میرند

و آنک  اخلاق مصطفی   جویند

چون ابوبکر و چون عمر میرند

"مولوی"

 

خلفای راشدين از منظر شاعران بزرگ "بیدل دهلوی"

 

ابوبکر شد سر خوش جام صدق         شراب وفا یافت در کام صدق

کدورت برون رفت ز آب و گلش            صفا یافت جام کمال از دلش

عمر یافت کام از می عدل و داد            بر آفاق چون استوا، خط نهاد

که هر کس ز مضمون این خط گذشت    به اسرار تحقیق واصل نگشت

به عثمان چو دور یقین داد دست     ز سر جوش خم حیا گشت مست

حیا با یقین توام افتاده است         دل بی یقین زین صفت ساده است

علی گشت سرشار صهبای علم         که یک جرعه اوست دریای علم

نبوت بطون و ولایت ظهور                 جمال و جلال دو عالم حضور

"بیدل دهلوی"

 

 

 

خلفای راشدين از منظر شاعران بزرگ "مولوی"

 

اگر    دمی    بنوازد   مرا  نگار   چه   باشد

گر  این  درخت  بخندد از  آن  بهار چه باشد

چو احمد است و ابوبکر یار غار دل و عشق

دو نام بود و یکی جان دو یار غار چه باشد

مولوی

 

خلفای راشدين از منظر شاعران بزرگ "نظامی"

 

 

گهر خر   چهارند  و   گوهر  چهار

 

فروشنده  را  با   فضولی   چکار

 

به  مهر علی   گر چه   محکم  پیم

 

ز  عشق  عمر   نیز    خالی   نیم

 

همیدون در این چشم روشن دماغ

 

ابوبکر  شمعست و عثمان  چراغ

 

بدان   چار سلطان   درویش   نام

 

شده    چار   تکبیر   دولت   تمام

 

"نظامی"

 

 

خلفای راشدين از منظر شاعران بزرگ "عبید زاکانی"

 

 

 

 

خوش وقت آن که عاشق صدیق اکبرست         در راه دین موافق صدیق اکبرست

چون آفتاب روشن و چون صبح صادق است       هر کو محب صادق صدیق اکبرست

در معرضی که دم ز صفا و وفا زنند                  آن کیست کو مطابق صدیق اکبرست

بگذار جمله در ره صدق و قبول دین                 بنما کسی که سابق صدیق اکبرست

انصاف آن که خاطر شوریده قاصر است             از مدحتی که لایق صدیق اکبرست

آن کس که بود تقوی و تجرید کار او                هم مونس پیمبر و هم یار غار او

چون بست بهر دین محمد میان عمر          در هم شکست گردن گردن کشان عمر

برباد رفت خرمن کفار خاکسار                 چون برکشید خنجر آتش فشان عمر

خورشید دین به اوج کمال آن زمان رسید    کانداخت سایه بر سر اسلامیان عمر

دستش به مکه گردن قیصر بزد به روم        چون گشت برممالک دین قهرمان عمر

هم آسمان دانش و هم آفتاب عدل           هم خوابه ی محمد آخر زمان عمر

آن کو به تیغ شرع نبی آشکار کرد            بنیاد دین به بازوی خود استوار کرد

خلد برین نشیمن عثمان با حیاست             جنات عدن مسکن عثمان با حیاست

مه پیش خویش خرمنی از نور گرد کرد          تا خوشه چین خرمن عثمان با حیاست

شمع که روشن است شبستان جان او        نور درون روشن عثمان با حیاست

خصم خدا و خصم رسول است و خصم خود    آن بی حیا که دشمن عثمان با حیاست

تا دامن قیامت و تا روز رستخیز                   دست عبید و دامن عثمان با حیاست

کو نخست بهر نبی سیم و زر بباخت            وانگه برای قوت دین جان و سر بباخت

سلطان اولیا و شه اصفیا علی است           بگزیده محرم حرم کبریا علی است

مشعل فروز شه ره دین ذوالفقار اوست        چابک سوار معرکه ی "لافتی" علی است

آن کس که علم و حلم و سخا ختم شد بر او   عم زاده ی محمد و شیر خدا علی است

آن کو به آب تیغ فرو شست گرد کفر               ز روی دین مبارز خیبر گشا علی است

مسکین "عبید"خاک سگ کوی آن کس است    کو از سگان خاک در مرتضی علی است

حاشا که التجا به دگر  کس  بود   مرا               مهر حسین و حب حسن بود مرا

"عبید زاکانی"

 

خلفای راشدين از منظر شاعران بزرگ "مولوی"

 

چون  محمد  یافت  آن  ملک  و  نعیم

قرص مه  را  کرد  او  در دم  دو نیم

چون    ابوبکر    آیت   توفیق    شد

با  چنان  شه   صاحب و صدیق  شد

چون  عمر  شیدای آن  معشوق  شد

حق و باطل  را  چو  دل  فاروق  شد

چونک عثمان آن عیان را عین گشت

نور فایض بود و ذی النورین   گشت

چون ز رویش مرتضی شد  درفشان

گشت   او  شیر  خدا  در  مرج  جان

"مولوی"

خلفای راشدين از منظر شاعران بزرگ "خاقانی شروانی"

از دفتر عشق چار یارش         یک بود و ده و صد و هزارش

اصحابش بیش و کم نشاید     کاعداد مهین چهار باید

هر چار چهار رکن تمکین         بل چار حدود کعبه دین

بینی حرم محمدی را              دیوانگه سر سرمدی را

پیشش دو خلیفه رخ نهاده        جوزا بکنار شمس خفته

هر سه شده یک نهاد و یکراه    چون یک الف و دو لام الله

خاکش ز چهارم آسمان به         ذاتش ز مسیح جاودان به

"خاقانی شروانی"

 

 

خلفای راشدين از منظر شاعران بزرگ "شیخ فرید الدین عطار نیشابوری"

 

 

 

 

خواجه اول که اول یار اوست           ثانی الثنین اذهما فی الغار اوست

 

صدر دین، صدیق اکبر، قطب حق         در همه چیز از همه برده سبق

 

خواجه شرع آفتاب جمع دین        ظل حق فاروق اعظم شمع دین

 

ختم کرده عدل و انصافش بحق           در فراست بود بر وحیش سبق

 

خواجه سنت که نور مطلق است    بل خداوند دو نور بر حق است

آنک غرق قدس و عرفان آمدست     صدر دین عثمان عفان آمدست

خواجه حق،پیشوای راستین     کوه حلم و باب علم و قطب دین

ساقی کوثر،امام رهنمای          ابن عم مصطفی، شیر خدای

خدایا نور دین همراه ما کن        محمد را شفاعت خواه ما کن

زکار ما مگردان خشمناکش       ز ما خشنود گردان جان پاکش

تحیت باد بیش از صد هزاران      برو از حق و زو بر جمع یاران

خصوصا چار یار پاک گوهر           ابوبکر و عمر،عثمان و حیدر

نبی فرمود کایشانند انجم                 بایهم اقتدیتم اهتدیتم

آنکه یارش بد ابوبکر و عمر         از سر انگشت او شق شد قمر

آن یکی او را رفیق غار بود          و آن دگر لشکرکش ابرار بود

صاحبش بودنند عثمان و علی     بهر آن گشتند در عالم ولی

آن یکی کان حیاء و حلم بود        وان دگر باب مدینه علم بود

"شیخ فرید الدین عطار نیشابوری

 

خلفای راشدين از منظر شاعران بزرگ "عبدالرحمن جامی"

 

امت احمد از میان امم           باشد از جمله افضل و اکرم

اولیایی کز امت اویند              پی رو شرع و سنت اویند

ره بران راه هدی باشند          بهتر از غیر انبیاء باشند

خاصه آل پیغمبر و اصحاب       کز همه بهترند در هر باب

وز میان همه نبود حقیق         به خلافت کسی به از صدیق

وز پی او نبود از آن احرار        کس چو فاروق لایق آن کار

بعد فاروق جز به ذی النورین    کار ملت نیافت زینت و زین

بود بعد از همه به علم و وفا    " اسد الله خاتم الخلفا"

جز به آل کرام و صحب عظم    سلک دین نبی نیافت نظام

نامشان جز به احترام مبر        جز به تعظیم سویشان منگر

همه را اعتقاد نیکو کن            دل زانکارشان بیک سو کن

"عبدالرحمن جامی"

 

 

خلفای راشدين از منظر شاعران بزرگ "سعدی شیرازی"

 

 

شکر   و   سپاس   و   منت   و  عزت   خدای  را

 

پروردگار      خلق      و      خداوند     کیمیا

 

دادار       غیب دان      و       نگهدار       آسمان

 

رزاق      بنده پرور     و      خلاق     رهنما

 

یا رب  به  دست   او   که   قمر  زان  دو نیم  شد

 

تسبیح   گفت    در  کف   میمون   او    حصا

 

کافتادگان       شهوت       نفسیم        دست  گیر

 

ارفق    بما    تجاوز     واغفر    لمن   عصا

 

تریاق     در    دهان     رسول      آفریده     حق

 

صدیق   را   چه   غم   بود   از  زهر جانگزا

 

ای     یار    غا ر     سید     و    صدیق    نامور

 

مجموعه     فضائل      و      گنجینه     صفا

 

مردان    قدم    به     صحبت    یاران    نهاده اند

 

لیکن   نه   همچنانکه   تو   در   کام   اژدها

 

یار   آن   بود   که   مال  و  تن  و  جان  فدا  کند

 

تا   در  سبیل   دوست   به   پایان   برد   وفا

 

دیگر     عمر      که     لایق     پیغمبری     بدی

 

گر     خواجه    رسل     نبدی     ختم    انبیا

 

سالار    خیل     خانه     دین     صاحب     رسول

 

سردفتر           خدای پرستان           بی ریا

 

دیوی    که   خلق   عالمش   از   دست   عاجزند

عاجز در آنکه  چون  شود  از دست وی رها

دیگر    جمال    سیرت    عثمان    که   بر نکرد

در   پیش  روی   دشمن  قاتل   سر  از   حیا

آن   شرط   مهربانی    و    تحقیق     دوستیست

کز   بهر  دوستان   بری  از    دشمنان   جفا

خاصان    حق      همیشه      بلیت     کشیده اند

هم    بیشتر   عنایت    و    هم    بیشتر   عنا

کس  را  چه  زور  و  زهره  که  وصف علی کند

جبار     در     مناقب    او     گفته     هل اتی

زورآزمای     قلعه     خیبر      که      بند     او

در    یکدگر   شکست     به   بازوی    لافتی

مردی   که   در   مصاف   زره  پیش  بسته  بود

تا    پیش    دشمنان    ندهد   پشت   بر  غزا

شیر  خدای    و    صفدر  میدان    و   بحر  جود

جانبخش   در   نماز   و   جهانسوز   در وغا

دیباچه      مروت       و       سلطان      معرفت

لشکر کش    فتوت      و       سردار     اتقیا

"سعدی شیرازی"

عطار درمقامات الطیورقرن 7ص27 به بسیاری از نا عدالتی ها در موردیاران شفیق

 

ورفیقان با وفای ختمی مرتبت که با جان و دل  به پاسداری از دست آوردهای

 

پیامبر اکرم پرداختند خاتمه می دهد :

 

 

 

سروده های عطار در باره یاران پیامبر

 

1-ای گرفتار تعصب مانده ای --------   دائما در بغض و در حب مانده ای

 

2-گر تو لاف از عقل واز لب میزنی ------چرا دم در تعصب میزنی

 

3-در خلافت میل نیست ای بیخبر ------میل کی آید زبوبکرو عمر

 

4-میل اگر بودی در آندو مقتدا-------هردو کردندی پسر را پیشوا

 

5-هر دو گر بردند حق از حق وران-----منع واجب آمدی بر دیگران

 

6-گر نمی آمد کسی در منع یار-----جمله را تکذیب کن یا اختیار

 

7-گر کنی تکذیب اصحاب رسول----قول پیامبر نکردستی قبول

 

 

(پیامبر گرامی فرمودند:هیچ فردی از اصحابم را دشنام ندهید زیرا اگر کسی غیر

 

ازاصحابم به اندازه ی کوه احد طلا را (در راه خدا)انفاق کند به اندازه یک مدیا

 

نصف آن که صحابی آن راانفاق کند ثواب ندارد )

 

 

 

ور کنی تکذیب اصحاب رسول           قول پیغمبر نکردستی قبول

 

گفت هر یاریم نجمی روشن است         بهترین قرنها قرن من است

 

بهترین خلق یاران منند                         اقربا و دوستداران منند

 

بهترین چون نزد تو باشد بتر              کی توان گفتن تو را صاحبنظر

 

کی روا داری که اصحاب رسول            مرد ناحق را کنند از جان قبول

 

یا نشانندش به جای مصطفی                از صحابه نیست این باطل ربا

 

اختیار جمله شان گر نیست راست           اختیار جمع قرآن پس خطاست

 

 

 

(  منطق الطیر عطار نیشابوری)

 

 

ثنای صحابه وخلفااز حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر اهل سنت

ترا دین و دانش رهاند دوست         ره  رستگاری  ببایدت   جست

 

اگر دل نخواهی که باشد نژند         نخواهی که  دائم  بوی مستمند

 

به گفتار پیغمبرت راه جوی             دل از تیره گیها به این آب شوی

 

چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی       خداوند  امر و  خداوند     نهی

 

که خورشید بعد از رسولان مه          نتابید   بر کس   ز  بوبکر    به

 

عمر کرد اسلام را آشکار                 بیار است  گیتی  چو   باغ   بهار

 

پس از هر دو آن بود عثمان گزین         خداوند شرم و   خداوند    دین

 

چهارم علی بود جفت  بتول              که او را به خوبی ستاید     رسول

 

که من شهر علمم علییم در است          درست این سخن قول پیغمبراست

 

 

 

شاهنامه جلد اول طهران 1314

 

 

 

 

حکیم ابوالقاسم فردوسی (329-411 ه ق )

 

منم بنده ی اهل بیت نبی                ستاینده ی خاک پای وصی

 

ابا دیگران مر مرا کار نیست          جز این مر مرا راه گفتار نیست

 

صحابان او جمله اخیر بدند                 همه هر یکی همچو اختر بدند

 

و لیکن از ایشان چار آمدند                 که در دین حق پایدار آمدند

 

ابوبکر صدیق   شیخ  عتیق                 که بد روزو شب مصطفی را رفیق

 

پس از وی عمر بد که قیصر به روم        زسهمش نیارست خفتن به بوم

 

سیم میر عثمان دیندار بود                    که شرم و حیا زو پدیدار بود

 

چهارم علی ابن عم رسول                    سر شیر مردان جفت بتول

 


موضوعات مرتبط: آشنایی با خلفای راشدین
[ سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱ ] [ 20:32 ] [ حفیظ الله صبوری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

پیامبر بزرگوار اسلام (ص) می فرماید:پروردگار من مرا به نه چیز دستور فرمود :ترس وخشیت از خداوند در نهان وآشکار ،گفتن کلمه عدل در حالت رضا وخشم ،میانه روی در حالت فقر وتوانگری ،واینکه به پیوندم با کسی که از من بریده است ،و بدهم به کسی که من را محروم کرده است ،ودرگذرم از کسی که بر من ستم روا داشته است،سکوتم فکر باشد ،وگفتارم یاد الهی ونگاهم عبرت باشد، و به نیکی امر کند(صحیح بخاری )
لینک های مفید


امکانات وب
شرحی بر عقاید اهل سنت والجماعت

statistics